Home ข่าว เปิดคำทำนาย 10 รัชกาล ของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์

เปิดคำทำนาย 10 รัชกาล ของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์

30 second read
ปิดความเห็น บน เปิดคำทำนาย 10 รัชกาล ของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
0
1,884

คำทำนาย 10 รัชกาล เป็นพุทธทำนายและคำพยากรณ์ของพระอาจารย์ ที่มีผู้คนเชื่อกันว่าเป็นพระอรหันต์สมัยกรุงศรีอยุธยา นั่นก็คือสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ใย) ที่ท่านได้ทำนายชะตาบ้านเมืองของไทยเราเมื่อสมัยก่อนที่กรุงศรีอยุธยาจะแตกเสียอิสรภาพแก่พม่า หรือก่อนที่เมืองหลวงอย่างกรุงเทพมหานครจะปรากฏขึ้นเสียอีก โดยท่านได้ให้คำทำนายไว้ว่า

เมืองกรุงศรีอยุธยาจะถูกข้าศึกตีแตก แต่การเสียอิสรภาพในครั้งนั้นจะเป็นเวลาไม่นานนัก เพราะจะมีคนดีของกรุงศรีอยุธยามากู้ชาติ แต่ว่าหากกู้ชาติสำเร็จจะต้องไปตั้งเมืองหลวงอยู่ใหม่ ซึ่งเหตุการณ์ต่างๆ ก็ได้เป็นจริงตามคำทำนายทุกประการ และสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ก็ได้กล่าวคำทำนายเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นแก่กรุงเทพมหานครเมืองหลวงใหม่ในวันข้างหน้าซึ่งจะเป็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับแต่ละรัชกาลดังนี้

รัชกาลที่ ๑ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก (พ.ศ. 2327 – 2352) ทำนายว่า มหากาฬผ่านมหายักษ์ หมายความว่า ทรงผ่านพระเจ้าตากสินขึ้นครองพระราชสมบัติรัชกาลที่ ๒ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (พ.ศ. 2352 – 2367) ทำนายว่า รู้จักธรรม หมายความว่า พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยเมื่อท่านว่างจากศึกสงครามท่านก็ได้หันมาทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้พระสงฆ์ค้นคว้าพระธรรมวินัยรวบรวมกันเป็นการใหญ่

รัชกาลที่ ๓ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. 2367 – 2394) ทำนายว่า จำต้องคิด หมายความว่า พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ท่านมีความคิดริเริ่มหาเงินมาสร้างสรรค์บ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองปรากฏมาจนถึงทุกวันนี้

รัชกาลที่ ๔ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. 2394 – 2411) ทำนายว่า สนิทธรรม หมายความว่า พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงผนวชถึง 27 พรรษา จึงมีความคล่องตัวในพระธรรมวินัย ทรงไว้ซึ่งพระไตรปิฎกอย่างแตกฉาน และยังมีความสนิทสนมกับสมเด็จพระพุทธอาจารย์โตอย่างยิ่งหรือเรียกได้ว่าเป็นคู่บารมี

รัชกาลที่ ๕ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. 2411 – 2453) ทำนายว่า จำแขนขาด หมายความว่า การเ สี ยดินแดนไปหลายครั้งหลายหนโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยอมเสียแขนขา ดีกว่าเสียตัวทั้งหมด ยอมเสียแผ่นดิน บางส่วนเพื่อรักษาเอกราชของชาติไว้

รัชกาลที่ ๖ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. 2453 – 2468) ทำนายว่า ราษฎร์ราชาโจร หมายความว่า พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงใช้จ่ายเงินในท้องพระคลังจนหมดสิ้น แต่พระองค์ทรงเป็นนักชาตินิยม และทรงมีพระปรีชาสามารถปลุกใจประชาชนให้รักชาติบ้านเมือง ยิ่งกว่านั้นพระองค์ยังทรงทำให้ประเทศไทยเป็นที่ปรากฏแก่ชาวโลก โดยส่งทหารไปช่วยในสงครามครั้งที่หนึ่ง ซึ่งนั้นจึงเป็นเหตุที่ต้องใช้เงินจำนวนมาก ถึงแม้จะใช้เงินมากแต่ประโยชน์ก็ก่อเกิดแก่ประเทศชาติบ้านเมืองของเราอย่างมากมาย

รัชกาลที่ ๗ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. 2468 – 2477) ทำนายว่า นั่งทนทุกข์ หมายความว่า พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเสวยราชสมบัติอยู่ในเกณฑ์ตกอับพอดี เนื่องจากเงินในท้องพระคลังได้หมดมาตั้งแต่สมัยรัชกาลก่อน พระองค์จึงทรงประทับอยู่บนกองทุกข์ และต้องดุลข้าราชกาลออกเป็นจำนวนมาก เท่านั้นยังไม่พอพระองค์ยังต้องจำพระทัยสละราชสมบัติ ไปนั่งทนทุกข์อยู่ต่างแดน จนสิ้นพระชนม์

รัชกาลที่ ๘ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล (พ.ศ. 2477 – 2489) ทำนายว่า ยุคทมิฬ หมายความว่า บ้านเมืองอยู่ในสงครามโลกครั้งที่ 2 ประชาชนตกอยู่ในสภาพบ้านแตก อดอยาก ยากแค้นแสนสาหัส พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลก็ถูกรอบปลงพระชนม์จนสวรรคต

รัชกาลที่ ๙ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (พ.ศ. 2489 – 2559) ทำนายว่า ถิ่นกาขาว หมายความว่า กาปกติแล้วตัวดำ แต่คนนั้นจะมองเป็นขาว ผู้คนสมัยนี้มองคนผิด คนพาล คนชั่ว นักการเมืองที่ฉ้อโกงคอรัปชั่นแต่ผู้คนกลับมองว่าเป็นคนดี พากันยกย่องสรรเสริญ แถมคนบางส่วนก็คิดว่าโกงนิดโกงหน่อยคงไม่เป็นไร ขอให้เศรษฐกิจดีขึ้นก็พอ จนคนเลวเหล่านั้นเชิดหน้าชูตา จนสังคมแยกไม่ออก ซึ่งนั่นมันเป็นเรื่องที่ร้ายแรงกว่าที่คิดไว้มาก เพราะค่านิยมการนับถือคนที่มีฐานะดีเริ่มจะฝังรากลึกในสังคมไทย ส่วนคนดีๆ ก็ถูกกดขี่จนต้องก้มหน้าเดิน

รัชกาลที่ ๑๐ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน) ทำนายว่า ชาววิไล หมายความว่า บ้านเมืองเราได้ผ่านทุกข์เข็นมาแล้ว บ้านเมืองเราต่อไปก็จะได้ประสบกับความเจริญรุ่งเรืองเสียที เราจะมั่งคั่งสมบรูณ์เหมือนนานาอารยประเทศที่เจริญแล้วทั้งหลาย

ทั้งนี้ ท่านยังได้พยากรณ์เกี่ยวกับความเป็นไปของพระพุทธศาสนาไว้ว่า “พระพุทธศาสนาจะเจริญรุ่งเรือง ตั้งมั่นอยู่ในถิ่นนี้นานนับ 5,000 ปี” อย่างไรก็ตาม คำทำนาย 10 รัชกาล เป็นความเชื่อส่วนบุลคล หากคนไทยทุกคนยึดหลักตามคำสอนของพระพุทธศาสนา คิดดี ทำดี ทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดก็จะเป็นประโยชน์ทำให้ประเทศชาติมีความแข็งแกร่ง เจริญรุ่งเรืองน่าอยู่ ประเทศไทยเรานั้นมีขุมทรัพย์มหาศาล อีกไม่นานเมื่อมีผู้เจตนาดีมาบริหารประเทศก็จะทำให้เมืองไทยของเรานั้นเจริญรุ่งเรืองและมีชื่อเสียงระบือไกลไปทั่วโลก และยังได้เป็นประเทศมหาอำนาจอีกประเทศหนึ่งในประเทศเอเชีย

Load More Related Articles
Load More By JOKER
Load More In ข่าว
Comments are closed.

Check Also

หนุ่มพลาดท่า บีบสิวผิดจุด เผชิญความทรมาน หามส่ง รพ.ให้หมอช่วยชีวิต

เรียกได้ว่าเป็นภัยใกล้ตัวที่ทุกคนต้องเฝ้าระวังกันให้ดี … …