เช็ครายละเอียดล่าสุดเงินอุดหนุนบุตรรายใหม่ใช้เอกสารอะไรบ้าง 2567/2024

เงินอุดหนุนบุตรรายใหม่ 2567/2024 ยื่นเรื่องได้ที่ไหน เช็คสิทธิ์จากช่องทางใด ได้เท่าไหร่ โอนวันไหน เช็คที่นี่เลย

เงินอุดหนุนบุตรรายใหม่เป็นหนึ่งในสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งรัฐบาลได้ให้การช่วยเหลือเด็กแรกเกิดและเป็นการแบ่งเบาภาระสำหรับผู้มีรายได้น้อยที่มีบุตร ผ่านโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดโดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นผู้รับผิดชอบดูแลโครงการดังกล่าว สำหรับเงื่อนไขและคุณสมบัติของเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดทั้งเงินอุดหนุนบุตรรายใหม่และรายเดิมใครได้รับสิทธิบ้างและการยื่นเรื่องเงินอุดหนุนบุตรได้ที่ไหน ตลอดจนการเช็คสิทธิ์เงินอุดหนุนและตรวจสอบวันโอนเงินอุดหนุนบุตร 2567 เป็นอย่างไรไปดูกันเลย

ใครยื่นเรื่องเงินอุดหนุนบุตรรายใหม่ได้บ้าง

สำหรับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่นเรื่องเงินอุดหนุนบุตรในปี 2567/2024 นี้คือเด็กแรกเกิดที่มีสัญชาติไทยโดยพ่อแม่หรือพ่อหรือแม่มีสัญชาติไทยและเกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป จนมีอายุครบ 6 ปี โดยไม่ได้รับเงินช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูใด ๆ จากหน่วยงานอื่นทั้งจากภาครัฐและเอกชน และอาศัยอยู่กับผู้ปกครอง ทั้งนี้ผู้ปกครองที่จะยื่นเงินอุดหนุนบุตรรายใหม่ต้องมีสัญชาติไทยและสมาชิกในครัวเรือนต้องมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีและต่อคน 

 

ยื่นเรื่องเงินอุดหนุนบุตรรายใหม่ได้ที่ไหนบ้าง

หากใครที่มีคุณสมบัติครบสามารถจะยื่นเอกสารเงินอุดหนุนบุตรได้ตามสถานที่อยู่อาศัยจริง หากอาศัยอยู่ กทม. ให้ยื่นเรื่องที่สำนักงานเขต กทม. ส่วนอาศัยที่เมืองพัทยาให้ยื่นเรื่องได้ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา และหากอยู่อาศัยที่ส่วนภูมิภาคก็ให้ลงทะเบียนได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาล ทั้งนี้สำหรับคนที่เคยลงทะเบียนไว้แล้วไม่ต้องยื่นใหม่เพราะจะได้รับเงินโอนไปจนบุตรจะมีอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์ หากยังไม่เคยลงทะเบียนเป็นผู้รับเงินอุดหนุนบุตรรายใหม่หรือกำลังคลอดบุตรและมีคุณสมบัติครบให้ยื่นได้ตามสถานที่ดังกล่าว

 

เช็คสิทธิ์สถานะเงินอุดหนุนบุตรรายใหม่ได้จากช่องทางใด

หลังจากที่ได้ยื่นเรื่องเงินอุดหนุนบุตรในปี 2567/2024 แล้วสามารถที่จะตรวจสอบเงินอุดหนุนบุตรได้หลากหลายช่องทางดังนี้  1. สามารถตรวจสอบเงินอุดหนุนบุตรรายใหม่ได้จากเว็บไซต์ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน https://csgcheck.dcy.go.th/ 2. สามารถเช็คเงินอุดหนุนบุตรแรกเกิดได้จากเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง https://govwelfare.cgd.go.th/ 3. สามารถเช็คสิทธิ์เงินอุดหนุนบุตรรายใหม่ได้จากแอพพลิเคชั่นทางรัฐ 4. เช็คสถานะเงินอุดหนุนบุตรจากแอพพลิเคชั่นเงินเด็ก

เงินอุดหนุนบุตรรายใหม่กี่เดือนได้ และได้เท่าไหร่ โอนวันไหน 

สำหรับเงินอุดหนุนบุตรรายใหม่ในปี 2567/2024 นี้ ได้เท่าไหร่และเงินอุดหนุนบุตรรายใหม่เข้าวันไหนและเงินอุดหนุนบุตรรายใหม่กี่เดือนได้ สำหรับเงินอุดหนุนบุตรรายใหม่และรายเดิมจะได้รับเดือนละ 600 บาทไปจนมีอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์ สำหรับผู้ลงทะเบียนรายใหม่ ที่มาขอยื่นตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 เป็นต้นไป จะเริ่มได้รับเงินในเดือนที่ยื่นสิทธิ จะไม่สามารถรับเงินย้อนหลังได้ และจะได้รับเงินโอนเข้าทุกวันที่ 10 ของเดือนนั่นเอง

Scroll to Top