Home ข่าว ธอส.ขยายเวลาพักชำระหนี้ ออกไปจนถึง 31 ต.ค. 2563

ธอส.ขยายเวลาพักชำระหนี้ ออกไปจนถึง 31 ต.ค. 2563

54 second read
ปิดความเห็น บน ธอส.ขยายเวลาพักชำระหนี้ ออกไปจนถึง 31 ต.ค. 2563
0
3,590

ธอส. ขยายความช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 ขยายระยะเวลาสิ้นสุด 7 มาตรการ ถึง 31 ต.ค. 63  และเปิดลงทะเบียนเพิ่มอีก 3 มาตรการ เริ่ม 1 มิ.ย. 63

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ขยายความช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ภายใต้ “มาตรการช่วยเหลือลูกค้าผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)” และ “โครงการ ธอส. ช่วยคนไทย ร่วมสร้างชาติ” ครอบคลุมลูกค้าทั้งที่เคยและยังไม่เคย ลงทะเบียนเข้ามาตรการความช่วยเหลือของธนาคาร ประกอบด้วย 1. สำหรับลูกค้าที่เคยลงทะเบียนเข้ามาตรการแล้ว : ขยายระยะเวลาสิ้นสุดมาตรการเป็นวันที่ 31 ตุลาคม 2563 โดยอัตโนมัติ จำนวน 7 มาตรการ และ 2. สำหรับลูกค้าที่ยังไม่เคยลงทะเบียนเข้ามาตรการ : ขยายระยะเวลาลงทะเบียน เข้าโครงการ ธอส. ช่วยคนไทย ร่วมสร้างชาติ จำนวน 3 มาตรการ มุ่งช่วยลูกค้าธนาคารให้มีโอกาส นำเงินไปใช้จ่ายในด้านอื่นที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ฟื้นฟูรายได้ และมีบ้านเป็นของตนเองได้ต่อไป  

นายกมลภพ วีระพละ รองกรรมการผู้จัดการ และรักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของ ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ที่ต้องการดูแลเยียวยาประชาชนและภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ด้วยการสานต่อโครงการ “ก้าวต่อไปเราไม่ทิ้งกันสู้ภัยโควิด-19” และ นายปริญญา พัฒนภักดี ประธานกรรมการ ธอส. ได้มีนโยบายให้ ธอส. เร่งขยายความช่วยเหลือดูแลลูกค้าของ ธอส. ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาโควิด-19 อย่างเร่งด่วน ทำให้ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 จึงได้มีมติเห็นชอบให้ ขยายความช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ภายใต้ “มาตรการช่วยเหลือลูกค้าผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)” และ “โครงการ ธอส. ช่วยคนไทย ร่วมสร้างชาติ” ซึ่งครอบคลุมทั้งลูกค้าที่เคยและไม่เคยลงทะเบียนเข้ามาตรการของธนาคารได้มีโอกาสนำเงินไปใช้จ่ายในด้านอื่นที่จำเป็น ต่อการดำรงชีวิต ฟื้นฟูรายได้ และยังมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองและครอบครัวได้ต่อไป ส่วนลูกค้าที่มีรายได้กลับมาเป็นปกติแล้ว สามารถชำระเงินงวดปกติตามจำนวนในสัญญาเงินกู้เดิม หลังจากครบกำหนดตามระยะเวลาของมาตรการ โดยแบ่งการขยายความช่วยเหลือของ ธอส. ออกเป็น 2 ด้าน ดังนี้ 1. สำหรับลูกค้าที่เคยลงทะเบียนเข้ามาตรการแล้ว : ธอส. ขยายระยะเวลาสิ้นสุดมาตรการเป็นวันที่ 31 ตุลาคม 2563 โดยอัตโนมัติ จำนวน 7 มาตรการ ครอบคลุมลูกค้าของ ธอส.ที่ได้ลงทะเบียนเข้ามาตรการไปแล้ว ให้ได้รับการขยายระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือต่อไปอีก จำนวนถึง 168,530 บัญชี วงเงินสินเชื่อ 128,590 ล้านบาท ประกอบด้วย 1.1 มาตรการช่วยเหลือลูกค้าผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มาตรการที่ 1 : ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินงวดผ่อนชำระไม่เกิน 6 เดือน สำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบด้านรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวจีน โดยภายหลังจากครบ 6 เดือนตามระยะเวลาของมาตรการเดิมแล้ว ธอส. ลดอัตราดอกเบี้ยเหลือ 1.75% ต่อปี    มาตรการที่ 2  : ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินงวดผ่อนชำระไม่เกิน 4 เดือน สำหรับลูกค้าที่รายได้ต่อเดือนได้รับผลกระทบจากนักท่องเที่ยวในประเทศกลุ่มเสี่ยง ภายหลังจากครบ 4 เดือนตามระยะเวลาของมาตรการเดิมแล้ว ธอส. จะลดอัตราดอกเบี้ยเหลือ 1.75% ต่อปี    1.2 โครงการ ธอส. ช่วยคนไทย ร่วมสร้างชาติ

มาตรการที่ 1 : พักชำระเงินต้น 3 เดือน และจ่ายเฉพาะดอกเบี้ย สำหรับลูกค้าที่มีวงเงินกู้ไม่เกิน 3 ล้านบาท 

มาตรการที่ 3 : พักชำระเงินต้น 6 เดือน และจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน พร้อมลดดอกเบี้ยเงินกู้เหลือ 3.90% ต่อปี 

มาตรการที่ 4 : พักชำระเงินต้น 6 เดือน และจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน พร้อมลดดอกเบี้ยเงินกู้เหลือ 3.90% ต่อปี  สำหรับลูกค้าที่อยู่ระหว่างใช้อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหรืออยู่ในสถานะกฎหมาย 

มาตรการที่ 6 : พักชำระเงินต้น 4 เดือน และลดดอกเบี้ย สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมถึงผู้ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานด้านสาธารณสุขและสถานพยาบาล หลังจากครบ 4 เดือนตามระยะเวลาของมาตรการเดิมแล้ว ธอส. จะลดอัตราดอกเบี้ยเหลือ 1.75% ต่อปี 

มาตรการที่ 8 : พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 3 เดือน สำหรับลูกค้าที่เคยลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ เข้ามาตรการที่ 1, 2, 3, 4 และ 6

2. สำหรับลูกค้าที่ยังไม่เคยลงทะเบียนเข้ามาตรการ : ธอส. ขยายระยะเวลาโดยเปิดให้ลงทะเบียนเข้า “โครงการ ธอส. ช่วยคนไทย ร่วมสร้างชาติ” จำนวน 3 มาตรการ ประกอบด้วย มาตรการที่ 3 : พักชำระเงินต้น และจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือนพร้อมลดดอกเบี้ยเหลือ 3.90% ต่อปี สำหรับลูกค้าที่มีสถานะบัญชีปกติ โดยแสดงหลักฐานที่สะท้อนให้เห็นว่าได้รับผลกระทบด้านรายได้   

มาตรการที่ 4 : พักชำระเงินต้น 6 เดือน และจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน พร้อมลดดอกเบี้ยเหลือ 3.90% ต่อปี สำหรับลูกค้าที่อยู่ระหว่างใช้อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหรืออยู่ในสถานะกฎหมาย   ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถลงทะเบียนเข้ามาตรการที่ 3 และ 4 ได้ที่ Application : GHB ALL หรือ www.ghbank.co.th ตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน 2563 หรือภายใต้กรอบวงเงิน 15,000 ล้านบาท 

มาตรการที่ 8 : พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย โดยขยายความช่วยเหลือไปยังลูกค้า ทุกวัตถุประสงค์การกู้ที่ไม่เคยลงทะเบียนเข้ามาตรการใด ๆ และลูกค้าที่เคยลงทะเบียนเข้า มาตรการช่วยเหลือลูกค้าผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ทั้ง 2 มาตรการ และโครงการ ธอส. ช่วยคนไทย ร่วมสร้างชาติ มาตรการที่ 1, 2, 3, 4 และ 6 ส่วนดอกเบี้ยที่ให้พักชำระไว้ลูกค้าสามารถทยอยผ่อนชำระให้หมดภายในระยะเวลาของสัญญาเงินกู้ ลงทะเบียนผ่าน GHB ALL หรือ www.ghbank.co.th ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 28 กันยายน 2563

สอบถามรายละเอียดหรือติดตามข้อมูลข่าวสารของธนาคารเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) โทร 0-2645-9000 Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และ www.ghbank.co.thฝ่ายสื่อสารองค์กร  29 พฤษภาคม 2563

Load More Related Articles
Load More By ละเมอเขียน
Load More In ข่าว
Comments are closed.

Check Also

หนุ่มพลาดท่า บีบสิวผิดจุด เผชิญความทรมาน หามส่ง รพ.ให้หมอช่วยชีวิต

เรียกได้ว่าเป็นภัยใกล้ตัวที่ทุกคนต้องเฝ้าระวังกันให้ดี … …