Home ข่าว คนว่างงานเฮ กรมการจัดหางาน ผุดโครงการ จ้างงานด่วน ทั่วประเทศ

คนว่างงานเฮ กรมการจัดหางาน ผุดโครงการ จ้างงานด่วน ทั่วประเทศ

39 second read
ปิดความเห็น บน คนว่างงานเฮ กรมการจัดหางาน ผุดโครงการ จ้างงานด่วน ทั่วประเทศ
0
1,216

กรมการจัดหางาน รับนโยบายรัฐบาล ช่วยผู้ว่างงาน กลุ่มแรงงานนอกระบบ ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 จัดโครงการจ้างงานด่วน 45 วัน ให้รายได้วันละ 300 บาท ปฏิบัติงาน ลักษณะ Work from home ช่วยทำงานให้กรมการจัดหางานที่บ้าน หรือในพื้นที่/ชุมชน เริ่มเมษายนนี้ รับทั่วประเทศรวม 86 แห่ง

นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า หม่อมราชวงศ์ จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ห่วงใยพี่น้องแรงงานไทยที่ได้รับผลกระทบต้องว่างงานจากการแพร่กระจายของโรคโควิด-19 จึงได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการช่วยเหลือแรงงานที่ได้รับผลกระทบ โดยในส่วนของกรมการจัดหางาน ซึ่งมีภารกิจในการส่งเสริมการมีงานทำให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายนั้น

จึงได้จัดโครงการจ้างงานเพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 โดยจ้างงานผู้ว่างงานทั่วไป โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานนอกระบบที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ทั่วประเทศ ที่มีวุฒิการศึกษาตั้งแต่มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ขึ้นไป ทำงานลักษณะ Work from home ช่วยทำงานให้กรมการจัดหางานที่บ้าน หรือในพื้นที่/ชุมชนโดยให้ช่วยปฏิบัติงาน ประชาสัมพันธ์ภารกิจ/การดำเนินงานของกรมการจัดหางาน เช่นการต่ออายุแรงงงานต่างด้าว การขึ้นทะเบียนรับเงินชดเชยกรณีว่างงาน การให้บริการจัดหางาน การไปทำงานต่างประเทศ เป็นต้น

รวมทั้ง สำรวจข้อมูลความต้องการทำงาน/ความต้องการจ้างงานโดยเฉพาะการทำงานแบบ Part-time ระยะเวลาจ้างงาน 45 วัน ได้รับค่าจ้างวันละ 300 บาท รับทั่วประเทศ 86 แห่ง (จังหวัดใหญ่ 4คน และจังหวัดเล็ก 2-3 คน) รวมทั้งสิ้น 300 คน เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายนนี้ เป็นต้นไป

สำหรับผู้ที่สนใจ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานกรุงเทพมหานครเขตพื้นที่1-10 สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2

“รัฐบาล ให้ความสำคัญกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่ชะลอตัวตามภาวะเศรษฐกิจของโลก ซึ่งมาจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อนายจ้าง/สถานประกอบการ คนงานถูกเลิกจ้าง จนเกิดปัญหาการว่างงานเพิ่มขึ้น โดยกำหนดมาตรการเพื่อบรรเทาผลกระทบขึ้น กระทรวงแรงงาน

โดยกรมการจัดหางาน จึงได้สนองรับนโยบายของรัฐบาลมาปฏิบัติ โดยการจ้างงานให้ทำงานกับกรมการจัดหางาน ซึ่งเป็นสิ่งที่กรมการจัดหางานสามารถทำได้เลย เพื่อให้ประชาชนมีงานทำ มีอาชีพ มีรายได้ สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวให้ผ่านในช่วงวิกฤตินี้ไปได้ ” นายสุชาติฯ กล่าว

Load More Related Articles
Load More By Nus
Load More In ข่าว
Comments are closed.

Check Also

ย้อนคำทำนายโหรดัง “โสรัจจะ” เตรียมรับมือ 3 มรสุมใหญ่ บ้านเมืองจะวุ่นวายกว่าเดิม

คำทำนายของ นายโสรัจจะ นวลอยู่ หมอดูชื่อดัง เจ้าของฉายา … …