Home ข่าว ราชกิจจาฯประกาศให้ หน้ากากอนามัย-เจลล้างมือ เป็นสินค้าควบคุม 1 ปี

ราชกิจจาฯประกาศให้ หน้ากากอนามัย-เจลล้างมือ เป็นสินค้าควบคุม 1 ปี

38 second read
ปิดความเห็น บน ราชกิจจาฯประกาศให้ หน้ากากอนามัย-เจลล้างมือ เป็นสินค้าควบคุม 1 ปี
0
927

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2563 เรื่อง การกำหนดสินค้าควบคุมเพิ่มเติม

ตามที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้ออกประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 53 พ.ศ. 2562 เรื่อง การกำหนดสินค้าและบริการควบคุม ลงวันที่
๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดสินค้าควบคุม ๔๖ รายการ และบริการควบคุม ๖ รายการ ไปแล้วนั้น

โดยที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าสถานการณ์และภาวะเศรษฐกิจในขณะนี้จำเป็นจะต้องเพิ่มเติมการกำหนดสินค้าควบคุม เพื่อดูแลป้องกันการกำหนดราคาซื้อ ราคาจำหน่าย หรือการกำหนดเงื่อนไขและวิธีปฏิบัติทางการค้าอันไม่เป็นธรรม อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙ (๑) และมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงออกประกาศ ดังต่อไปนี้ข้อ ๑ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับเป็นระยะเวลาหนึ่งปี ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป เว้นแต่จะมีการออกประกาศใหม่

ข้อ ๒ ให้สินค้าดังต่อไปนี้ เป็นสินค้าควบคุม (1) หน้ากากอนามัย(2) ใยสังเคราะห์ Polypropylene(Spunbond) เพื่อใช้ในการผลิตหน้ากากอนามัย(3) ผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ(4) เศษกระดาษ และกระดาษที่นำกลับมาใช้ได้อีก

ประกาศ ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ประธานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ

อ่านประกาศราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/028/T_0055.PDF

ขอบคุณ ราชกิจจานุเบกษา

Load More Related Articles
Load More By คุณนายนอริส
Load More In ข่าว
Comments are closed.

Check Also

จั๊กจั่น อคัมย์สิริ อัปเดตอาการ หลังต้องพักฟื้นจากการผ่าตัดหัวเข่า

หลังจากที่สาวจั๊กจั่น อคัมย์สิริ ต้องเข้าผ่าตัดเนื่องผิ … …