Home ข่าว ลูกจ้างที่ตกงาน ลาออก ถูกเลิกจ้าง ให้รีบขึ้นทะเบียนหางาน ภายใน 30 วัน เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ครบถ้วน

ลูกจ้างที่ตกงาน ลาออก ถูกเลิกจ้าง ให้รีบขึ้นทะเบียนหางาน ภายใน 30 วัน เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ครบถ้วน

35 second read
ปิดความเห็น บน ลูกจ้างที่ตกงาน ลาออก ถูกเลิกจ้าง ให้รีบขึ้นทะเบียนหางาน ภายใน 30 วัน เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ครบถ้วน
0
497

ก่อนหน้านี้เราอาจจะเคยได้ยินข่าวเกี่ยวกับการถูกเลิกจ้าง ของบริษัทโน้น บริษัทนี้ ซึ่งทำให้หลายคนตกต้องงาน แต่รู้หรือไม่ว่าการที่ถูกบริษัทเลิกจ้างงานนั้น เราควรที่จะต้องรีบไปขึ้นทะเบียนหางาน ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ว่างงาน เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างครบถ้วน

โดยนายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยถึงสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน ว่า ลูกจ้างที่เป็นผู้ประกันตนที่ตกงาน ลาออก ถูกเลิกจ้าง สามารถยื่นขอรับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานจากสำนักงานประกันสังคมได้ทุกแห่ง โดยขั้นตอนแรกลูกจ้างต้องไปแจ้งไปขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานที่สำนักงานจัดหางานของรัฐภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ว่างงาน โดยไม่ต้องรอหนังสือรับรองการออกจากงาน หรือสามารถขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานผ่านอินเทอร์เน็ต ได้ที่เว็บไซต์สำนักงานจัดหางาน empui.doe.go.th จากนั้นให้ดำเนินการยื่นเพื่อขอรับสิทธิ์เงินทดแทนกรณีว่างงาน ที่สำนักงานประกันสังคม กรุงเทพมหานครพื้นที่/สำนักงานประกันสังคมจังหวัดและสาขาทั่วประเทศ
เตรียมหลักฐาน หนังสือรับรองการออกจากงาน หรือสำเนาแบบแจ้งการลาออกจากงาน
หนังสือหรือคำสั่งของนายจ้างให้ออกจากงาน (ถ้ามี)
หนังสือรับรองการขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัย กรณีผู้ประกันตนว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย (ถ้ามี)
สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ หน้าแรก
จากนั้นต้องรายงานตัวทุกเดือนกับสำนักงานจัดหางานผ่านเว็บไซต์ empui.doe.go.th ตามกำหนดเวลาในแต่ละเดือน เพื่อรับเงินว่างงาน โดยเงินที่ได้รับแต่ละเดือนจะโอนเข้าบัญชีที่ยื่นเรื่องไว้

สำหรับเงินสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานที่จะได้รับแบ่งเป็น 2 กรณี
1.กรณีลาออกจากงานเอง โดยสมัครใจ และกรณีถูกเลิกจ้าง โดยกรณีลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้าง จะได้รับเงินทดแทนว่างงานไม่เกินปีละ 90 วัน ในอัตรา 30% ของค่าจ้างเฉลี่ย ตัวอย่างเช่น เงินเดือนเฉลี่ย 10,000 บาท จะได้รับเดือนละ 3,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน
2.กรณีถูกเลิกจ้าง ได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานปีละไม่เกิน 180 วัน ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ย ตัวอย่างเช่น เงินเดือนเฉลี่ย 10,000 บาท จะได้รับเดือนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 6 เดือน ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การรับสิทธิกรณีว่างงาน จะต้องเป็นผู้ที่จ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนการว่างงาน รวมทั้งต้องไม่ถูกเลิกจ้างด้วยสาเหตุ อาทิ ทุจริตต่อหน้าที่ และฝ่าฝืนข้อบังคับ ระเบียบเกี่ยวกับการทำงานหากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. สายด่วน 1506 ข้อมูลจากสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

Load More Related Articles
Load More By ละเมอเขียน
Load More In ข่าว
Comments are closed.

Check Also

ประกันสังคม จัดโครงการสื่อสารสร้างการรับรู้งานประกันสังคม ภาคเหนือ ที่เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิก … …