Home ข่าว ราชกิจจาฯประกาศศาลสั่งล้มละลายพิทักษ์ทรัพย์บุคคลนามสกุลดัง”ศรีอ่อน”

ราชกิจจาฯประกาศศาลสั่งล้มละลายพิทักษ์ทรัพย์บุคคลนามสกุลดัง”ศรีอ่อน”

33 second read
ปิดความเห็น บน ราชกิจจาฯประกาศศาลสั่งล้มละลายพิทักษ์ทรัพย์บุคคลนามสกุลดัง”ศรีอ่อน”
0
810

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คําสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด คดีหมายเลขแดงที่ ล.2179/2563 ศาลล้มละลายกลาง กองบังคับคดีล้มลละลาย 4 กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ความว่า ด้วย ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) โจทก์ ได้ยื่นฟ้องต่อศาลล้มละลายกลางขอให้จําเลยล้มละลาย และศาลได้มีคําสั่งลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ให้พิทักษ์ทรัพย์ของ นายธนกฤต ศรีอ่อน จําเลย เด็ดขาด ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 แล้ว

จําเลย เลขประจําตัวประชาชน … เกิดเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2520 มีภูมิลําเนาอยู่บ้านเลขที่ 179/84 ซอยมิตรภาพ 4 ตําบลในเมือง อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ดังนั้น นับแต่วันที่ศาลได้มีคําสั่ง เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่ผู้เดียว มีอํานาจจัดการเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ ตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 และบุคคลผู้เป็นหนี้ลูกหนี้หรือมีทรัพย์สินของลูกหนี้อยู่ในครอบครอง มีหน้าที่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับหนี้หรือทรัพย์สินของลูกหนี้ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทราบ ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้ทราบคําสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ตามมาตรา 24/1 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ซึ่งผู้ใดมีหน้าที่ตามมาตรา 24/1 แล้วไม่ปฏิบัติตาม มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท ตามมาตรา 173/1 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483

อนึ่ง เจ้าหนี้ซึ่งจะขอรับชําระหนี้ในคดีนี้ จะเป็นโจทก์หรือไม่ก็ตาม ต้องยื่นคําขอรับชําระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่ฝ่ายคําคู่ความ สํานักงานเลขานุการกรม กรมบังคับคดี หรือ สํานักงานบังคับคดี ซึ่งจําเลยมีภูมิลําเนาอยู่ ภายในกําหนดเวลา 2 เดือน นับแต่วันที่โฆษณาคําสั่งนี้ และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้กําหนดวันลงโฆษณาในราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ซึ่งตรวจได้จากเว็บไซต์ของกลุ่มงานราชกิจจานุเบกษาที่ www.ratchakitcha.soc.go.thประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563

เบญจา สุภานนท์ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

Load More Related Articles
Load More By คุณนายนอริส
Load More In ข่าว
Comments are closed.

Check Also

วิธีเอาเงินคืน หากโดนโกง หลังซื้อของออนไลน์ ปลอดภัย ได้เงินคืนชัวร์ๆ

เดี๋ยวนี้ใครๆก็ซื้อของออนไลน์กันไปซะหมด ไม่ต้องเสียเวลา … …