Home ข่าว ราชกิจจาฯประกาศรายงานฐานะการเงินไทยประจําสัปดาห์ เหลือทุนสำรองเท่าไร

ราชกิจจาฯประกาศรายงานฐานะการเงินไทยประจําสัปดาห์ เหลือทุนสำรองเท่าไร

32 second read
ปิดความเห็น บน ราชกิจจาฯประกาศรายงานฐานะการเงินไทยประจําสัปดาห์ เหลือทุนสำรองเท่าไร
2
2,580

วันที่ 10 เมษายน 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกระทรวงการคลังเรื่อง รายงานฐานะการเงินประจําสัปดาห์ ของธนาคารแห่งประเทศไทยทุนสํารองเงินตรา และกิจการธนบัตร

เพื่ออนุวัติตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2485 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2551 รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลังได้ประกาศรายงานฐานะการเงินประจําสัปดาห์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ทุนสํารองเงินตรา และกิจการธนบัตร งวดประจําสัปดาห์สิ้นสุด ณ วันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2563 แนบท้ายประกาศนี้ ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563 ลวรณ แสงสนิท ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ปฏิบัติราชการแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

อีกฉบับระบุว่า เพื่ออนุวัติตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2485 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ.2551รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลังได้ประกาศรายงานฐานะการเงินประจําสัปดาห์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ทุนสํารองเงินตราและกิจการธนบัตร งวดประจําสัปดาห์สิ้นสุด ณ วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม พ.ศ.2563 แนบท้ายประกาศนี้ประกาศ ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 นายลวรณ แสงสนิท ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

Load More Related Articles
Load More By Breaking News
Load More In ข่าว
Comments are closed.

Check Also

แม่ชีน้องสาวอโหสิกรรมให้ 2 คนขับรถตู้ขวางรถพยาบาลทำคนป่วยสิ้นใจ ถึงจุดหมายช้า ยอมรับอาจเป็นชะตาของพี่ชาย

จากกรณีเมื่อวันที่ 27 พ.ค. 63 ที่ผ่านมาผู้ใช้เฟซบุ๊กท่า … …