Home ข่าว กระทรวงมหาดไทย ร่อนหนังสือด่วนที่สุด ถึงผู้ว่าฯทุกจังหวัด พบรายชื่อ158 คน กระจายอยู่ใน 43 จังหวัด

กระทรวงมหาดไทย ร่อนหนังสือด่วนที่สุด ถึงผู้ว่าฯทุกจังหวัด พบรายชื่อ158 คน กระจายอยู่ใน 43 จังหวัด

32 second read
ปิดความเห็น บน กระทรวงมหาดไทย ร่อนหนังสือด่วนที่สุด ถึงผู้ว่าฯทุกจังหวัด พบรายชื่อ158 คน กระจายอยู่ใน 43 จังหวัด
2
2,346

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงนามในคำสั่งด่วนที่สุด ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด โดยคำสั่งดังกล่าวระบุว่าตามที่ปรากฎข่าวสารทางสื่อมวลชนว่ามีคนไทยที่เดินทางจากต่างประเทศเข้าประเทศไทยจำนวน ๑๕๘ คน เมื่อวันที่๓ เมษายน ๒๕๖๓ ผ่านท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ แต่มิได้เข้ากักกันตัว ตามมาตรการที่กำหนด นั้น

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้กำหนดให้บุคคลดังกล่าวไปรายงานตัว ภายในวันเสาร์ที่ ๔ เมษายุน ๒๕๖๓ เวลา๑๘.๐๐ น. ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ (จุด EOC) หรือที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ณ ศาลากลางจังหวัด ทั้งนี้ กรณีศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดใดได้รับรายงานตัวแล้ว ให้แจ้งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดดำเนินการ ดังนี้

๑. นำตัวบุคคลนั้นเข้าสู่กระบวนการกักกันตัว ณ สถานที่กักกันตัวในพื้นที่จังหวัด (Local Quarantine)๒. กักกันตัวผู้เกี่ยวข้อง ผู้ที่สัมผัสบุคคล ตามข้อ ๑ ตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

๓. รายงานผลการดำเนินการให้กระทรวงมหาดไทยทราบ

รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

ทั้งนี้ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดใช้เงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินของจังหวัด ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ กรณีการเช่าอาคารของภาคเอกชน เช่น โรงแรม หรือสถานที่อื่น หรือปรับปรุงสถานที่เพื่อใช้เป็นที่กักกัน หรือโรงพยาบาลสนาม หรืออาคารอื่นเพื่อรองรับภารกิจในการดูแลประชาชน เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยขอให้กำหนดสถานที่ให้ชัดจน เพื่อรองรับการป้องกันการแพร่ระบาดหรือการดูแลประชาชนในพื้นที่ระหว่างกักกันให้ดำรงชีพได้

Load More Related Articles
Load More By covid19
Load More In ข่าว
Comments are closed.

Check Also

หนุ่มสั่งยำหมูมากิน บังเอิญไปเจอชิ้นส่วนปริศนา สภาพแทบอยากจะคายของเก่าทิ้ง

จากกรณีเพจเฟซบุ๊ก เปี๊ยกแลนด์ โพสต์ภาพอาหารที่ทำเอาหลาย … …