Home ข่าว ราชกิจจาฯประกาศแต่งตั้ง นายอนุชา บูรพชัยศรี

ราชกิจจาฯประกาศแต่งตั้ง นายอนุชา บูรพชัยศรี

30 second read
ปิดความเห็น บน ราชกิจจาฯประกาศแต่งตั้ง นายอนุชา บูรพชัยศรี
0
412

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สร ๑๐๗๗/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง

อนุสนธิคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สร ๘๐๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ได้แต่งตั้งให้ นายไกรเสริม โตทับเที่ยง เป็นข้าราชการการเมือง ตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นั้น

เนื่องจาก นายไกรเสริม โตทับเที่ยง ได้ลาออกจากตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงพ้นจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕


ด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงแต่งตั้งให้ นายอนุชา บูรพชัยศรี ดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

ส่ง ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ขอบคุณ ราชกิจจานุเบกษา

Load More Related Articles
Load More By sineenut.bjr
Load More In ข่าว
Comments are closed.

Check Also

แพท ณปภา ไม่ติดใจ รับได้หมดหลัง น้องเรซซิ่ง ชอบเล่นตุ๊กตาผู้หญิง

ต้องบอกเลยว่ายิ่งโตก็ยิ่งฉายแววความหล่อสำหรับซุปตาร์ตัว … …